InterUrban ArtHouse

8001 Newton Street
913-283-7091